top of page

Általános szerződési feltételek

 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kérem, hogy időpont foglalása véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert foglalása véglegesítésével Ön kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) teljes tartalmát, amely maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő Szerződés részét képezi. A Szerződés létrejöttével Ön kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

 

Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Németh Ilona által üzemeltetett www.mosoly-muhely.com

 (továbbiakban: Szolgáltató) domain alatt elérhető weboldalán és egyéb platformjain az ÁSZF szerinti szolgáltatásai nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki, amely folyamatosan elérhető a weboldalról. A dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

AZ ÁFSZ HATÁLYA

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen Szabályzat 2019. 10.10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. 

SZERZŐI JOGOK

Az oldalon megjelenő tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében szerzői jogi védelem alatt állnak.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

ADATVÉDELEM

A weboldal több pontján történik információgyűjtés. Az Ügyfél által megadott adatok felvétele, nyilvántartása, tárolása és kezelése minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik. Az Adatkezelési Szabályzatot a kezdő oldalon találja.

PANASZOK KEZELÉSE

A Megrendelőnek jogában áll Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élni. Bármilyen ügy kapcsán felmerülő vita esetén a felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében.

A Megrendelő esetleges panaszát e-mailban (info.mosolymuhely@gmail.com) juttathatja el Szolgáltatónak.

Szolgáltató a hozzá eljuttatott panaszokat 10 munkanapon belül kivizsgálja, a vizsgálata eredményéről résztvevőt 10 munkanapon belül tájékoztatja. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő fogyasztói panaszát elutasítja, úgy a Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

 

A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás (Szolgáltató) írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a törvényben előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: www.bekeltetes.hu

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult – egyoldalúan – megváltoztatni. Az ÁSZF esetleges módosítása a Weboldalon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. hatályos és vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Main Logo Transparent Background.png
bottom of page